Şartlar ve Koşullar - Siber Güvenlik Uzmanı

Şartlar ve Koşullar

 1. (SGU) Yükümlülükleri . (SGU), belirtilen Hizmetleri sağlamakla yükümlüdür. Diğer tüm siber güvenlik izleme veya değerlendirme veya ek danışmanlık hizmetleri ayrı bir fiyatlandırmaya tabi olacaktır.
 1. Müşteri Yükümlülükleri . Müşteri, ihtiyaçlarını en iyi karşılayan sızma testi hizmetini veya hizmet kombinasyonunu seçmekten sorumludur. Müşteri ayrıca, (SGU) tarafından talep edilen belirli harici İnternet Protokolü (IP) adreslerini ve etki alanlarını sağlamayı da kabul eder.

  Müşteri, sızma testi sözleşmesi sırasında, kullanılamaz hale gelen herhangi bir hizmeti veya sunucuyu mümkün olan en kısa sürede geri yüklemek için her zaman bir kişinin hazır bulunmasını kabul eder.

  Hizmetlerden herhangi birinin veya tamamının (SGU)’un Müşteri’nin yerinde bulunmasını gerektirmesi durumunda Müşteri, Hizmetleri sağlamak için (SGU)’un Sızma Testi Ekibine gerekli tüm erişimi sağlayacağını kabul eder. ve (SGU)’e önceden yazılı olarak, Müşterinin sitesinde  mevcudiyetine ilişkin geçerli kısıtlamaları sağlayacaktır.

 1. Gizlilik Yükümlülükleri. Hizmetlerin gerçekleştirilmesiyle bağlantılı olarak, belirli gizli veya özel bilgiler Müşteri tarafından (SGU)’a sağlanabilir veya bunlarla sınırlı olmamak üzere, Müşterinin bilgi sistemlerinin altyapısı ve güvenliği ile ilgili bilgiler; Müşterinin bilgi sistemlerinin sızma testinin sonuçları, bu sonuçlar belirli güvenlik açıklarını ortaya çıkarabilir; Müşterinin bilgi sisteminin güvenlik açığıyla özel ve benzersiz bir şekilde ilgili tüm sistem değerlendirmeleri ve planları; veya Müşteri tarafından “Gizli” (“Gizli Bilgi”) olarak gizli olarak işaretlenmiş diğer belge veya veriler. (SGU), Müşterinin Gizli Bilgilerini, (SGU)’un kendi gizli bilgilerini koruduğu şekilde ve aynı şekilde gizli tutmayı kabul eder, ancak hiçbir durumda makul özen gösterilmeyecek ve Müşterinin Gizli Bilgileri, Müşterinin açık yazılı izni olmadan veya yasal olarak izin verilen mahkeme celbi veya benzeri zorunlu direktif uyarınca gerektiği gibi tanımlanabilir herhangi bir biçimde açıklanmayacaktır veya kanunen ifşa edilmesi zorunludur. (SGU)’un bu tür gerekli açıklamanın kapsamını ve yapısını sınırlandırmak için yürürlükteki kanunla tutarlı olarak makul çabayı göstermesi gerekmesi koşuluyla. Bununla birlikte, (SGU), Gizli Bilgileri bu Sözleşme kapsamında gerekli olduğu ölçüde korumayı kabul etmeleri koşuluyla, bu Gizli Bilgilerin ilgili yönlerini çalışanlarına ve adli ortaklar da dahil olmak üzere (SGU)’un üçüncü taraf Siber Güvenlik Hizmetleri ortaklarına ifşa etmesine izin verilecektir. (SGU) ayrıca, bu Sözleşme kapsamında alınan Gizli Bilgilerin bu Bölümü ihlal edecek şekilde ifşa edilmemesini sağlamak için makul adımlar atmayı kabul eder. Bu gizlilik yükümlülükleri, bu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

  Müşteri, Hizmetlerin bir parçası olarak,  makine yapılandırma verilerini görüntülemesini gerektireceğini özellikle kabul eder. (SGU),  herhangi bir müşteri ve kullanıcı verisinin kasıtlı olarak görüntülenmesini veya aktarılmasını önleyeceğini kabul eder. Müşteri ayrıca, Hizmetlerin bir parçası olarak sniffers kullanılırsa, müşteri ve / veya kullanıcı verilerinin yakalanmasının mümkün olduğunu kabul eder. (SGU), herhangi bir kişisel verinin ele geçirilmesi halinde, yakalanan tüm kişisel verileri yok edeceğini ve incelemeyeceğini kabul eder.

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması. Sızma testi faaliyetleriyle, özellikle de canlı bir ortamda test edilen sistemlerle ilişkili bir risk unsuru olduğu Müşteri tarafından anlaşılır ve kabul edilir. Bu risk, Müşterinin sistemindeki bazı hizmetlerin test işlemi sırasında kullanılamaz hale gelmesi olasılığını içerir. Bu risk, deneyimli profesyonel sızma test uzmanlarının kullanılması ve güvenilir kaynaklardan elde edilen araçların kullanılmasıyla azaltılsa da hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırılamaz. Sistemlerindeki her güvenlik açığının test sırasında tespit edileceğine dair bir garanti olmadığı Müşteri tarafından ayrıca anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

  (SGU), (SGU)’İN ÇALIŞANLARI  TARAFINDAN VEYA HİZMETLERİN BİR PARÇASI OLARAK SAĞLANAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞU DAHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR FAALİYET VEYA İHMAL VEYA DİĞER PERFORMANS İÇİN  SORUMLULUK KABUL ETMEZ. HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” ESASINDA, AÇIK  HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN SAĞLANIR.

  Herhangi bir nedenle (SGU),  gerekli olan Hizmetleri yerine getiremezse, (SGU)’in sorumluluğu YALNIZCA yerine getirilmeyen Hizmetler için ödenen bedellerin tamamının veya uygun bir kısmının iadesi ile sınırlı olacaktır.

 1. Fesih . Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda Hizmetleri feshedebilir ve bu ihlal, söz konusu ihlalin yazılı bildiriminin alınmasından itibaren 30 gün içinde düzeltilmez. Müşteri, fesih tarihinden önce tamamlanan Hizmetlerin bu kısmının ödenmesinden sorumlu olacaktır.
 1. Mücbir Sebep . Taraflardan hiçbiri, makul kontrolü dışındaki nedenlerle performans gecikmelerinden veya yerine getirilmemesinden sorumlu olmayacaktır.
 1. Tarafların İlişkisi. taraflar arasında bir istihdam ilişkisi, temsilcilik, ortak girişim veya ortaklık oluşturmaz. Taraflardan hiçbiri, önceden yazılı izni olmaksızın diğer taraf adına herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaya yetkili değildir. Taraflardan her biri kendi çalışanlarından, yüklenicilerinden ve aracılarından sorumlu olacaktır.
 1. Şartlardan Feragat ve Şartların Bölünebilirliği . Taraflardan herhangi birinin  hakkını veya hükmünü kullanmaması veya uygulamaması, söz konusu hak veya hükümden feragat teşkil etmez. (SGU) herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz bulunursa, taraflar yine de mahkemenin, hükümde yansıtıldığı şekilde tarafların niyetlerini yürürlüğe koymak için çaba göstermesi gerektiğini ve SGU’nın diğer hükümlerinin geçerli kalacağını kabul eder.